Mala retrospektiva - 3. 5. - 19. 5. 2010.


Krojač, 1960-te, tempera na platnu, 90x64,5 cm.


Tezga, 1965., tempera i ulje na platnu, 62x75 cm

DODIR SVETOSTI

Tijekom linija izraziti misli, napetošću spleta crtovlja osmisliti oblike, vodilja je umjetničkog htijenja Maje Dolenčić-Malešević. Elementarnim likovnim sredstvima, obogaćenim fragmentarnom bojom, Maja gradi osobne svjetove, doživljene i izmaštane, utkane u prostore lirskog. S ugođajnošću vedrine, sjete, ali i tragom tjeskobe. Linije graciozne, lebdeće karike su likovnih priča, način zapisa emotivnog i racionalnog. Lepršavost i disciplina uprisutnjeni su u osebujnom rukopisu. U Majinom potezu osjećamo ritam umjetničke osjetljivosti, slikovito rečeno, izjednačenu s disanjem. Linijom se materijalizira forma, ali ona je i ogrebotina u tkivu površine, sredstvo uzdignuća bjelina papira. Otkrivanja vitaliteta ukupnosti slikarskog polja s pulsiranjem prizora odabrane ikonografije. Scena svakodnevice, ljudskih odnosa, simpatičnih zgoda postavljenih u ambijente s notom nostalgičnih prizvuka. Donekle i metafizičkog ozračja tihe svečanosti, s blagošću unutarnjeg mira kojim zrače likovi. Majina figuracija na potki mimetičkog, razvedena je mjerom ekspresionističkog te su razložne deformacije i pomaci proporcija likova sastavnica njenih kompozicija. Zanimljivih kadriranja, onih klasične uravnoteženosti i onih s intrigantnim kretanjima aktera, čime se dinamiziraju zapleti motiva. Paradoksalno je da je narušavanje realističkog znak približavanja idealizaciji forme. S putenošću ploha prožetih svjetlom kroz tonalitet papira u njegovanju ljepote kojoj nije ideal red klasičnog. Plodine i drugi predmeti postaju simboli punine života, koloristički akcenti u prenijetoj florealnoj ornamentici, zgusnute partije u prevladavajućoj prozračnosti slike. U ranijim radovima Maja je sklona marnijoj deskriptivnosti, nizanju stvari kao atributa isječka života, svojevrsnim nakitom u sadržajnim amplitudima djela. Obično se uzdiže na pijedestal kao što i figure u hodu tlom dodirujublistavost edenskog. Maja sakralizira prizore i kada motivski predložak ne izrasta na biblijskoj inspiraciji. Njeni interijeri i eksterijeri posvećeni su prostori ljubavi sa sudionicima koji poštuju vrijednosti života. I sami stolovi s položenim dragim predmetima, ulasci pejsaža kroz prostore soba podržavaju započet dijalog vremena u kojem jesmo i koje slijedi, promjenjivosti i konstante, treptaja i zastanka u meditativnosti raspoloženja. U začudnosti pred stvorenim. Majina umjetnost uvijek je upućena transcedentalnom, a pogotovo u stanjima i situacijama opisanim ili naznačenim u Evanđelju. Čitav ciklus ispunjen je tjelesnom netjelesnošću anđela, građenih mekoćom draperija i bljeskovitošću lica. Objektivno, stanovnici neba ne razlikuju se bitno od ljudi čiste duše. Poradi toga moguća je identifikacija između težaka, putnika, supružnika i naših nebeskih čuvara. Prožimanja duhovnosti neophodne u primjerima religiozne umjetnosti. Potresne posebno u scenama golgotskog martirija. Traga kalvarijskog hoda utkanog u nade čovjeka na njegovu životnom putu. Maja Dolenčić-Malešević sjajno je osjetila prsten neprekidnog ljudskog obnavljanja u predanju božanskom. I njena umjetnost je dar. Prihvaćanja i širenja. Duboko iskrena kroz formu majstorskog crteža, prepoznatljive, poput lozinke stava, rukopisnosti i slutnje zrakaste aureole oko smislene jezgre slike.
Stanko Špoljarić


Pogreb 1969., kombinirana tehnika na platnu, 90x109 cm


Starica s pticom (Kanarinčeva ljubovca), 1969., kombinirana tehnika na platnu, 99x82 cm


Kruh naš svagdanji, 1977., kombinirana tehnika na platnu, 100x80 cm


Kuća na brdu, 1978., tempera na platnu, 100x80 cm


Blaue Reiter, 1979., kombinirana tehnika na platnu, 111x90 cm


Maja Dolenčić-Malešević, rođena je 23. ožujka 1936. godine u Zlataru (Hrvatsko zagorje), gdje je provela, unatoč ratu, prvih deset godina sretnog djetinjstva, što će se poslije odražavati u motivici njezina umjetničkog djela. Preselivši se u Varaždin, gdje je pohađala gimnaziju i glazbenu školu, dobiva i prve poduke iz slikarstva. Godine 1955. dolazi u Zagreb na prijamni ispit za Likovnu akademiju, gdje susreće budućeg supruga Dušana Maleševića koji će joj, kao odličan crtač, pomoći da prođe u drugom pokušaju. Diplomirala je na Akademiji u klasi profesora Ljube Babića. Nakon ulaska u brak s Dušanom i rođenja djece (Bogdana, budućeg književnika, i Tanje, buduće slikarice), imala je prve samostalne izložbe sredinom šezdesetih godina. U prvoj polovini sedamdesetih primila je nekoliko nagrada za svoj rad, te stipendiju za boravak u Parizu zajedno s kiparicom Marijom Ujević. U drugoj polovini sedamdesetih, obitelj Malešević seli u kuću-atelier na Šalati, gdje će Maja kompletirati opus, kojeg je kontinuirano izlagala na 22 samostalne izložbe i blizu stotinjak kolektivnih u zemlji i inozemstvu, sve do ciklusa Anđeli našeg vremena. Mnogi eminentni likovni kritičari pisali su o njezinom stvaralaštvu. Godine 2010. dobila je bogatu monografiju u izdanju Printera grupe autora Stanka Špoljarića. Izložbom Mala retrospektiva u Galeriji Vladimir Filakovac, Maja Dolenčić-Malešević proslavit će 50-tu, jubilarnu godinu likovnog stvaranja.

Nagrade:
1973. Dobitnica stipendije /Fonda Moša Pijade/ za studijski boravak u Parizu.
1974. Nagrada na IV. međunarodnoj izložbi originalnog crteža, Rijeka.
1974. Nagrada za slikarstvo na IX. zagrebačkom salonu, Zagreb.
1975. Nagrada za slikarstvo na jugoslavenskoj izložbi SULUJ-a, Sarajevo.
1982. Nagrada na internacionalnom bijenalu portreta, Tuzla.
1991. Otkupna nagrada na 13. međunarodnoj izložbi jugoslavenskog crteža, Zagreb.


Vanjski i unutarnji prostor, 1980., kombinirana tehnika na platnu, 80x100 cm


Unutarnji i vanjski prostor, 1981., kombinirana tehnika na platnu, 95x80 cm

A TOUCH OF HOLINESS

The guiding light of Maja Dolenčić-Malešević's artistic aspiration is to express her thought in the course of a line, in the tension of a complex structure, to create forms. Using elementary artistic means, enriched with fragmentary colour, Maja builds her own personal worlds, experienced and imagined, woven into lyrical spaces. With a feeling of brightness, sentimentality, but also a trace of anxiety. Graceful lines, floating links are stories in art, a form of record of emotion and reason. Buoyancy and discipline are both present in her specific style. In Maja’s strokes we feel the rhythm of artistic sensitivity, figuratively speaking, identified with breathing. The line materializes the form, but it is also a scratch on the tissue of the surface, a means of raising the white of the paper, discovering the vitality of the complete artistic field, within the pulsing scene of her selected iconography. Scenes of everyday life, human relationships, pleasant events, placed in a setting with a note of nostalgia. There is also a metaphysical atmosphere of quiet ceremony, with the gentleness of internal peace radiating from the figures. Maja’s figuration is woven into the mimetic, distributed with a dose of expressionism, and the reasoned deformations and shifts in proportions in her figures are an essential part of her composition. Interesting frames, with classical balance, and those with intriguing movement by the actors, which brings dynamism to the complex motives. It is paradoxical that by destruction of realism becomes a sign of drawing closer to the idealization of form, in the sensuality of the surface, imbued with light through the tonality of the paper in nourishing beauty, which is not the ideal classical form. Fruit and other objects become symbols of the fullness of life, colouristic accents in the transposed floral ornaments, dense groupings in the general airiness of the picture. In her earlier works, Maja tended towards more careful descriptiveness, listing things as attributes of episodes of life, as a form of jewellery adorning the overall content of the work. The commonplace is raised on a pedestal, and figures walking on the ground touch on the brightness of Eden. Maja makes scenes sacred, even when the motifs do not originate from Biblical inspiration. Her interiors and exteriors are dedicated places of love, with participants who respect the values of life. Even the tables, with precious objects on them, and the vision of a landscape through the windows of the rooms, contribute to the dialogue initiated with the time in which we live and the one to come, the changing and the constant, flickering and stillness in a meditative mood. In awe of creation. Maja’s art is always directed towards the transcendental, especially in states and situations described or indicated by the Gospels. The entire series is filled with the bodily but ethereal nature of angels, constructed by soft drapery and the glow of their faces. Objectively, inhabitants of heaven are no different from humans with pure souls. As a result it is possible to identify workers, travellers, marital partners and our heavenly guardians. Imbued with the spirituality vital in examples of religious art. Deeply moving, especially in the scenes of the martyrdom of Golgotha. The traces of the walk to Calvary, woven into man’s hope on his path of life. Maja Dolenčić-Malešević has brilliantly sensed the ring of the unending renewal of man in his dedication to the divine. And her art is a gift. Acceptance and widening. Deeply honest through the masterly form of drawing, recognisable, like a secret code showing her stance, her personal style with the hint of the rays of a halo around the well calculated centre of the picture.
Stanko Špoljarić


Maja Dolenčić-Malešević, was born on 23rd March 1936 in Zlatar (Croatian Zagorje), where she spent, despite the war, the first ten years of her happy childhood, which would later be reflected in the motifs of her works of art. Moving to Varaždin, where she attended high school and music school, she also received her first training as an artist. In 1955 she came to Zagreb to take the entrance exam for the Art Academy, where she met her future husband, Dušan Malešević, who, as an excellent drawer, helped her to pass the exam at her second attempt. She graduated from the Academy in the class of Professor Ljubo Babić. After marrying Dušan and giving birth to her children (Bogdan, a future writer, and Tanja, a future artist), she held her first solo exhibition in the mid sixties. In the first half of the seventies she received several awards for her work, and a scholarship to spend time in Paris with the sculptor Marija Ujević. In the second half of the seventies, the Malešević family moved into their studio and house on Šalata, where Maja completed her opus, continuously showing her work at 22 solo exhibitions and nearly one hundred joint ones in this country and abroad, right up to the series Angels of our Time. Many eminent art critics have written about her creative work. In 2010 she received a rich monograph published by the Printer group and written by Stanko Špoljarić. In the exhibition A Small Retrospective in the Vladimir Filaković Gallery, Maja Dolenčić-Maleševič will be celebrating her 50th, jubilee year of artistic creation.

Awards:
1973. Recipient of scholarship from Moše Pijade Fund for study in Paris
1974. Award for 4th International Exhibition of original drawings, Rijeka
1974. Award for painting at the 9th Zagreb Salon, Zagreb
1974. Award for painting at the Yugoslav exhibition SULUJ, Sarajevo
1975. Award at international portrait biennial, Tuzla
1991. Honorary prize at 13th International exhibition of Yugoslav drawings, ZagrebIzložba je potpomognuta sredstvima Ministrarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.